sql中的where 1=1有什么用?

1=1 永真       1<>1 永假

1=1常用于拼接动态sql

String sql  =  select * from table1 where 1=1  ;
if(!a.equals("")){
sql=sql+"a='"+a+"'";
}
if(!b.equals("")){
sql=sql+"b'"+b+"'";
}
if(!c.equals("")){
sql=sql+"c='"+c+"'";
}
if(!d.equals("")){
sql=sql+"d='"+d+"'";
}

 

上述例子的四个参数都可能为空, 这时你要构造语句的话,一个个检测再写语句就麻烦,用上 where 1=1 之后,就不存在这样的问题, 条件是 and 就直接and ,是or就直接接 or,如果不写1=1呢,那么在每一个不为空的查询条件面前,都必须判断有没有where字句。否则要在第一个出现的地方加where  。

1<>1 的用处: 用于只取结构不取数据的场合 

拷贝表 

create  table  table_name   as   select   *   from   Source_table   where   1=1;

复制表结构 

create table    table_name   as   select   *   from   Source_table   where   1 <> 1; 

 

 

 

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 撸撸猫 设计师:设计师小姐姐 返回首页